Oritolin
 

Regulamin konkursu dla nauczycieli:
NAUCZYCIEL PRACUJE GŁOSEM
– refleksje nauczycieli

UWAGA - przedłużamy termin nadsyłania prac do 15 grudnia 2014!


§ 1. Cele konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Dzielenie się doświadczeniem zdobytym w trakcie pracy zawodowej
 2. Popularyzacja wiedzy na temat typowych problemów podczas pracy głosem i sposobów ich rozwiązywania

§ 2. Założenia organizacyjne

 1. Organizatorem konkursu jest Qpharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wichrowa 7F/10, 04-682 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292765, Kapitał Zakładowy: 50 000 zł.
 2. Konkurs trwa od 16 września 2014 r. godz. 00.00.00. Prace należy przesłać
  w terminie do 28 listopada 2014 do godziny 23.59.59 na adres e-mail glos@freewolna.com lub adres pocztowy:
  Freewolna, ul. Zadroże 4, 03-684 Warszawa z dopiskiem: NPG
  O przyjęciu pracy konkursowej decyduje data wpłynięcia zgłoszenia (e-mail)
  lub data stempla pocztowego.
 3. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez organizatora, w skład której wejdą przedstawiciele Organizatora.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 grudnia 2014 r., a jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora (oritolin.pl/konkurs) oraz stronie internetowej konkursu (www.nauczycielpracujeglosem.pl.). Nauczyciele nagrodzeni zostaną o tym fakcie poinformowani mailowo lub listownie.
 

§ 3. Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich typów szkół, którzy mieli problemy z głosem w swojej pracy dydaktycznej i chcą się podzielić refleksjami na ten temat.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie autorskiej pracy pisemnej w dowolnej formie jak np.: esej, dziennik, blog itp. będącej osobistą refleksją na temat „problemów z głosem w pracy nauczyciela”
 3. Nadesłany tekst nie może być wcześniej publikowany.
 4. Tekst konkursowy powinien:
  - zawierać nie mniej niż 800 i nie więcej niż 5000 znaków,
  - być napisany czcionką Times New Roman rozmiar 12, interlinia 1.4. (dla prac przesłanych tradycyjną pocztą)
 5. Do każdego tekstu konkursowego powinna być dołączona karta zgłoszenia uczestnika konkursu, która znajduje się do pobrania na stronach: www.nauczycielpracujeglosem.pl oraz www.oritolin.pl/konkurs.Karta zgłoszeniowa powinna zawierać:
 • imię i nazwisko autora,
 • adres korespondencyjny,
 • adres mailowy oraz pełny adres miejsca pracy,
 • zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z konkursem,
 • oświadczenie autora, że dostarczony tekst jest tekstem autorskim, wcześniej niepublikowanym i nie narusza praw autorskich osób trzecich oraz, że
  w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Organizatora przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez wykorzystanie przekazanych przez uczestnika konkursu tekstów uczestnik przystąpi do sprawy po stronie Organizatora lub jeśli to możliwe wstąpi do sprawy w miejsce Organizatora. Uczestnik zwróci Organizatorowi na jego pierwsze żądanie wszelkie wydatki jakie Organizator poniósł w związku z powyższymi roszczeniami, w tym w szczególności koszty doradztwa prawnego, koszty postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań,
 • oświadczenie o udzieleniu licencji.
 1. Niespełnienie powyższych kryteriów, a także przesłanie pracy po terminie wskazanym w § 2.2, spowoduje odrzucenie pracy konkursowej z przyczyn formalnych.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy firmy: Qpharma Sp. zo.o., Freewolna Agencja Reklamowa oraz Hipokrates Sp. z o.o. , a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: małżonków, dzieci, rodziców, rodzeństwo, małżonków i dzieci rodzeństwa, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Pracownikiem
  w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).

§ 4. Nagrody

 1. W konkursie przewidziane są następujące nagrody:
 • za I miejsce: Voucher SPA Irena Eris o wartości 2000 zł (na dowolne zabiegi, w jednej z trzech lokalizacji w Polsce: Krynica Zdrój, Wzgórza Dylewskie, Polanica Zdrój. Voucher obejmuje jedynie pobyt w SPA, bez pokrywania kosztów dojazdu. Data ważności Vouchera zostanie określona w dniu jego przekazywania.
 • 3 nagrody II stopnia: Vouchery zakupowe o wartości 500 zł do salonów kosmetycznych do wyboru przez laureata: Douglas lub Sephora,
 • 10 wyróżnień: Vouchery zakupowe o wartości 100 zł do salonów kosmetycznych do wyboru przez laureata: Douglas lub Sephora.
 1. Nagród przyznanych w konkursie nie można zamienić na inne nagrody, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta.
 2. Nagrody w Konkursie zgodnie z obowiązującymi przepisami są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10%. Organizator informuje, że pokrywa zobowiązania podatkowe związane z otrzymaniem nagrody.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Organizator informuje, że dane osobowe podane przez uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w celach związanych wyłącznie
  z przeprowadzeniem konkursu.
 2. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie zwraca nadsyłanych tekstów konkursowych.
 2. Przesłanie tekstu konkursowego do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez uczestnika zgody na wykorzystanie go do badań naukowych oraz jego publikację, w celu promocji samego konkursu lub/i poruszanej tematyki lub/i produktu Oritolin przy czym o publikacji pracy decyduje Organizator.
 3. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o wydaniu publikacji zawierającej teksty konkursowe uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji obejmującej pola eksploatacji w postaci rozpowszechniania tekstu konkursowego w publikacjach wydanych metodą druku lub rozpowszechniania w ramach publikacji elektronicznej, w tym w Internecie.
 4. Organizator przewiduje możliwość zmiany regulaminu, przerwania lub odwołania konkursu w uzasadnionych przypadkach.
 5. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie, dostawców internetu itp., z których korzystać będą uczestnicy konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związane z organizacją konkursu oraz za skutki podania błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.
 7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.
 8. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: npg_kontakt@freewolna.com.

ANEKS

Aneks do regulamin konkursu „Nauczyciel pracuje głosem”.
Z dniem 24.11.2014 r. w regulaminie konkursu „Nauczyciel pracuje głosem” wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie: Konkurs trwa od 16 września 2014 r. godz. 00.00.00. Prace należy przesłać w terminie do 15 grudnia 2014 do godziny 23.59.59 na adres e-mail glos@freewolna.com lub adres pocztowy: Freewolna, ul. Zadroże 4, 03-684 Warszawa z dopiskiem: NPG. O przyjęciu pracy konkursowej decyduje data wpłynięcia zgłoszenia (e-mail) lub data stempla pocztowego.
 2. § 2 punkt 4 otrzymuje brzmienie: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 grudnia 2014 r., a jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora (oritolin.pl/konkurs) oraz stronie internetowej konkursu (www.nauczycielpracujeglosem.pl.). Nauczyciele nagrodzeni zostaną o tym fakcie poinformowani mailowo lub listownie. Pozostałe zapisy w regulaminie nie ulegają zmianie.
 
nagrody
Voucher SPA Irena Eris
o wartości 2000 zł
  Vouchery zakupowe Douglas
lub Sephora o wartości 500 zł
  Vouchery zakupowe Douglas
lub Sephora o wartości 100 zł